Spoločnosť Premium Wines s.r.o. si váži vašu dôveru a chráni vaše údaje pred zneužitím.

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Premium Wines s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Praha 1 , 110 00, IČO: 04666291, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe.

1.2 Kontaktné údaje správcu sú tieto:
Adresa dodania: Lesní 391, Veľká Dobrá, 273 61
E-mailová adresa: prowine@centrum.cz
Telefón: 724253527, 728609573

1.3 Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

2. Právny dôvod spracovania osobných údajov

2.1 Zákonným základom spracúvania vašich osobných údajov je skutočnosť, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrenia zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”).

2.2. Zákonným základom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas udelený tomuto prevádzkovateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”).

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1 Účelom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo vykonanie opatrenia zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy.

3.2 Účelom spracúvania vašich osobných údajov je, aby vám prevádzkovateľ mohol zasielať obchodné oznámenia a vykonávať iné marketingové činnosti vo vzťahu k vám.

3.3 Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 nariadenia.

4. Trvanie uchovávania osobných údajov

4.1 Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.2 Doba, počas ktorej bude prevádzkovateľ uchovávať vaše osobné údaje v prípade zasielania obchodných oznámení a iných marketingových aktivít, je 3 roky, avšak nie dlhšie ako do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

5. Ostatní príjemcovia osobných údajov

5.1 Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov v prípade plnenia zmluvy budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby, ktoré sa podieľajú na dodávke tovaru alebo realizácii platieb podľa kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva dotknutej osoby

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a právo na prenosnosť svojich osobných údajov (plnenie zmluvy).

6.2 V prípade zasielania obchodných oznámení a iných marketingových aktivít zo strany prevádzkovateľa máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi. To však nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete odvolať zaslaním žiadosti na túto e-mailovú adresu: prowine@centrum.cz.

6.3 Ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov došlo alebo dochádza k porušeniu Nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

6.4 Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nemôže prevádzkovateľ zmluvu uzavrieť alebo plniť.

6.5 Zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity

Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na uzavretie zmluvy.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka takéhoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa na tieto účely nebudú ďalej spracúvať.

Košík